Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

STUDENTU SEKCIJA / STUDENT SECTION

Starptautiskā zinātniskā konference

"Sabiedrība un kultūra"

STUDENTU SEKCIJA

2023. gada 18. un 19. maijs

 

            Aicinām Jūs piedalīties 26. starptautiskās zinātniskās konferences "Sabiedrība un kultūra: vērtību ģenēze un to transformācija" studentu sekcijā, kas norisināsies 2023. gada 18. un 19. maijā.

            Pēdējā gada notikumi pasaulē un Latvijā ir mudinājuši mūs aktualizēt un pārskatīt katram savas un sabiedrības vērtības kopumā. Šī gada konferencē galveno uzmanību veltīsim diskusijām par Rietumu civilizācijas vērtību ģenēzi un transformāciju.

            Starpdisciplinārajā konferencē aicinām studentus dalīties ar saviem pētījumiem šādās zinātņu nozarēs:

 • Pedagoģija
 • Vēsture
 • Filozofija
 • Socioloģija
 • Vadības zinātnes/ ekonomika/ vides pārvaldība
 • E-sabiedrība
 • Kultūras un mākslas zinātnes
 • Starpdisciplinārie pētījumi

            Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Uzstāšanās veids:

 • Referāts
 • Stenda referāts
 • Projekta prezentācija

            Aicinām reģistrēties konferencei līdz 2. maijam. Elektroniskā pieteikuma veidlapa pieejama: https://forms.office.com/e/NTU0DnyaKu

            Raksti konferencei iesniedzami līdz 31. jūlijam latviešu vai angļu valodā. Tie pēc anonīmi recenzētāja izvērtēšanas un pozitīva redakcijas atzinuma tiks iekļauti digitālā rakstu krājumā.

            Dalība konferencē “Sabiedrība un kultūra” studentu sekcijā ir bez maksas.

              Reģistrācija un papildu informācija par konferences norisi, rakstu noformēšanas prasībām u.c. aktualitātēm, pieejama konferences mājas lapā: https://society-culture.liepu.lv/

Gaidīsim Jūs konferencē!

 

Konferences organizācijas un zinātniskās komitejas priekšsēdētāja

Dr. paed., asoc.prof. Artura Medvecka vārdā,

 

konferences koordinatore:

Ivita Pelnēna

E-pasts saziņai: ivita.pelnena@liepu.lv

 

 


 

The International scientific conference

"Society and Culture"

Student section

May 18-19, 2023

 

              We invite you to participate in the 26th International Scientific Conference "Society and Culture: Genesis of Values and their Transformation", which will take place on May 18-19, 2023. The last year’s events in the world and in Latvia have encouraged us to actualize and revise our own values and those of society as a whole. At this year's conference, we will focus on discussions on the genesis and transformation of the values of Western civilization.

At the interdisciplinary conference, we invite the students to share their research in following sections:

 • Pedagogy
 • History
 • Philosophy
 • Sociology
 • Management sciences/ Economics/ Environmental Management
 • E-society
 • Sciences of Culture and Art
 • Interdisciplinary research

Working languages of the conference: Latvian and English.

The types of presentation:

 • Presentation
 • Poster presentation
 • Project presentation

We invite you to register for the conference by May 2, 2023. Electronic application form is available at: https://forms.office.com/e/bT2Sjf4uF9

The articles must be submitted by July 31 in Latvian or English. After an anonymously peer-reviewed editorial conclusion the articles will be included in the digital collection of articles.

Participation in the student section of the conference “Society and Culture” is free of charge.

Registration and additional information about the conference, requirements for articles and other topical issues is available on the conference website: https://society-culture.liepu.lv/

We look forward to seeing you at the conference!

The Chair of the Conference organisation and scientific committee

Dr.paed., asoc.prof. Arturs Medveckis

The coordinator of the conference:

Ivita Pelnēna

E-mail for correspondence: sabiedriba_kultura@liepu.lv