Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Konferences programma

Ceturtdiena, 20. maijs

 

11.30 – 12.00   Pieslēgšanās tiešsaistei

 12.00  PLENĀRSĒDE                                                                                                          

 13.15 - 13.30  Pieslēgšanās darbam sekcijās

 13.30    Darbs sekcijās

 15.00   Pauze

 15.15    Darbs sekcijās

16.15   NOSLĒGUMA PLENĀRSĒDE: SEKCIJU VADĪTĀJU ZIŅOJUMI, DEBATES

 

 

Ceturtdiena, 20.maijs

12.00 Konferences atklāšana

Vada: 

Arturs Medveckis (Liepājas Universitātes konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs)

 Uzrunas:

Dace Markus (Liepājas Universitātes rektore)

Dina Bethere (Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore)

Sandra Grigaravičiūtė (Konferences organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētāja)

 

Plenārsēdes lasījumi

 12.15 Sandra Grigaravičiūte (Vilnius University Šiauliai Academy, Šauļi, Lietuva) 

The role of Spain  in Lithuanian communication during the First World War

(Spānijas loma Lietuvas komunikācijā Pirmā pasaules kara laikā)

12.35 Uldis Neiburgs (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija)

Pretoties vai nepretoties: Ģenerāļa Kureļa grupa padomju un nacistu okupāciju krustcelēs (1944)

(To resist or not to resist: General Kureli’s group at the crossroads of Soviet and Nazi occupation (1944))

12.55 Vladislavs Volkovs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīga, Latvija)

Sociālo konfliktu pārvarēšana J.Hābermāsa teorijas kontekstā

(Overcoming social conflicts in the context of J.Habermas theory)

 

 

VĒSTURE                 

Ceturtdiena, 20.maijs

Vadītāji:     Iveta Krilova,

                 Edvīns Evarts

 

13.30 Simona Sofija Valke (LFMI, Rīga, Latvija)

Lasīšanas krīžu un satricinājumu laikā: Sagānas hercogienes bibliotēka (1800)

(Reading during crises: the library of the Duchess of Sagan (1800))

13.45 Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija)

Latgales sociālekonomiskais stāvoklis un tā uzlabošanās: 1920 - 1921

(Socio-economic situation of Latgale and its improvement: 1920-1921)

14.00 Arnis Slobožaņins (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija)

Deputāta pļauka: Satversmes sapulces deputātu Jura Pabērza un Andreja Bērziņa konflikts 1921. gadā

(Politician’s slap: The conflict between J.Pabērzs un A.Bērziņš – representatives of Constitutional Assembly of Latvia in 1921)

14.15  Anastasija Smirnova  (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija)

Women’s political agency and competition between sociopolitical female organisations in Liepaja: The Case of the Liepaja Branch of the Latvian Womens association (LWA)(1923-1937)

(Sieviešu iesaistīšanās politikā un konkurence Liepājas sieviešu sociālpolitisko organizāciju vidū: Liepājas Sieviešu apvienības (LSA) nodaļas piemērs (1923-1937))

14.30  Edvīns Evarts (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija)

Organizācijas “Tautas palīdzība” nozīme Latvijas iedzīvotāju atbalstā kara gados (1941-1944)

(The role of the organization “Tautas palīdzība” in the support of the Latvian population during the war years (1941-1944))

14.45 Iveta Krilova (Neatkarīga pētniece, Daugavpils, Latvija)

Marginālā sieviete vīriešu pasaulē Padomju Latvijā. Pēc Daugavpils preses materiāliem (1953-1964)

(The marginal women in the men’s world in the Soviet Latvia: for example of the city Daugavpils. As reflected in Daugavpils city press (1953-1964)

15.00  Ilze Valce (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija)

Simfoniskās mūzikas žanra attīstības līkloči Liepājā 20 gs. 80.-90. gadu mijā kultūrvēsturiskā kontekstā

(The tums of the symphonic music genre development in Liepaja in the 80s-90s of the 20th century in a cultural-historical context)

 

FILOZOFIJA UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES                 

                                                                                                                                     Ceturtdiena, 20.maijs   

 

Vadītāji:         Ārija Kolosova,

                       Laila Girsova

 

13.30 Gunārs Brāzma (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija)

Klimata krīzes un utopiskā domāšana

(Climate crisis and utopian thining)

13.45 Leonards Leikums (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija)

Filozofijas kategoriju pielietojums krīzes izpratnē

(Application of philosophical categories in understanding of crisis)

14.00 Juris Vuguls (LLU ESAF, Jelgava, Latvija)

Filozofijas tapšana no krīzes gara 

(Birth of philosophy from the spirit of crisis)

14.15 Laila Girsova (Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija)

Influenceru kustības ietekme uz kritisko domāšanu 

(Influence of influenza movement on critical thinking)

14.30 Paula Jēgere (Latvijas deju pedagogu asociācija, Rīga, Latvija)

Mācību organizāciju formu analīze pedagogu profesionālajā darbībā studiju procesā 2020/2021

(Analysis of different class forms in dance teachers practice and higher education study process 2020/2021)

14.45  Līga Paula (LLU ESAF, Jelgava, Latvija)

Izaicinājumi attālināto studiju īstenošanā

(Challenges in the implementation of distance learning)

15.00 Pauze

15.15  Ārija Kolosova (Liepājas Universitāte, Liepāja,  Latvija)

Attālinātās mācīšanās mācības

(Distance learning findings)

15.30 Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija)

Albēra Kamī romāna “Mēris” kontekstuālās līdzības studentu pandēmijas laika esejās

(Contextual similarities of Albert Camus’s novel “The Plaque” in students’ essays during pandemic)

15.45 Anna Priedola (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija)

VR not Bullies – virtuālā realitāte kā rīks pret vardarbību jauniešu vidū

(VR not Bullies – virtual reality as a tool for countering bullying among youth)

 16.00 Santa Striguna (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija)

Sociālā darba studiju programmu transformācija atbilstoši attīstības izaicinājumiem

(Transformation of social work study programs according to challenges of development)

 

 

EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE, VIDES PĀRVALDĪBA

 

                                                                                                            Сeturtdiena, 20.maijs           

 

Vadītāji:         Uldis Zupa

                      Diāna Līduma

 

 13.30 Uldis Zupa (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) 

  Komunikācijas nozīme sabiedrības vienotības veidošanā 

(The role of communication in building cohesion of society in Latvia) 

13.45 Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) 

Komandas darbs kā organizācijas kultūru raksturojoša iezīme ražošanas uzņēmumos Kurzemē 

(Teamwork as an organization’s culture feature in manufacturing companies in Kurzeme) 

14.00  Uldis Drišļuks, Aigars Noviks (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) 

Madonas pilsētas kultūras nama pielietotā vadības modeļa analīze 

(Management model analysis of Madona Culture House)  

14.15 Jānis Ezers (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) 

Reģionu ilgtspējas attīstības jēdziena teorētiskie pamati 

(Theoretical bases of the concept of sustainable development of regions) 

14.30 Māris Ozoliņš (Ķekavas novada pašvaldība, Ķekava, Latvija)  

Vides pārvaldības strukturālā attīstība Latvijas pašvaldībās 

(Environment management in local municipalities of Latvia) 

14.45 Raimonds Ernšteins (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Piekrastes zinātnes – politikas mijiedarbības nodrošināšana pašvaldībās: municiplālā monitoringa attīstības priekšnosacījums 

(Coastal science-policy interface practice in municipalities: local monitoring development precondition) 

 15.00 Pauze 

 15.15 Rasa Ikstena (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) 

Atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldība pašvaldībās: novērtējums un izaicinājumi 

(Governance of the waste management sector in municipalities: assesment and challenges)

 15.30 Sarmīte Jēgere (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) 

Modes preču tirdzniecība Covid-19 ietekmē 

(Sale of fashion goods under the influence of Covid-19) 

15.45 Jurijs Mašošins (RISEBA, Rīga, Latvija) 

Netipiska nodarbinātība 

(Atypical employment)