Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Rakstu iesniegšana / Article's Submission

Konferencē lasītie referāti, kas atbilst norādītajai tematikai un zinātnisku publikāciju prasībām, pēc starptautiskās redkolēģijas atzinuma tiks iekļauti rakstu krājumā. Raksts (apjoms 6 – 8 lappuses) jāiesniedz,iesūtot uz konferences oficiālo e-pastu sabiedriba_kultura@liepu.lv līdz 31.07.2023.

The article (size 6-8 pages) must be submitted by sending to the e-mail sabiedriba_kultura@liepu.lv until 31.07.2023.

 

TEHNISKĀS PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

 

Rakstā iekļaujamās sastāvdaļas: kopsavilkums angļu valodā, atslēgas vārdi svešvalodā, atslēgas vārdi pamatteksta valodā, anotācija, raksta teksts: metodoloģija, rezultātu analīze, diskusija, secinājumi; avotu un literatūras saraksts.

Tekstam jābūt MS Word formātā, lapas izmērs – A4, lappušu malas – no augšas un apakšas – 2 cm, labā mala un kreisā mala - 1,5 cm.

Izmantojamais fonts – Times New Roman

Starprindu intervāls – 1 (Single)

Atkāpe rindkopas sākumā (Tab) – 1,25 cm

Raksta apjoms 6 – 8 lappuses

Atstarpes starp vārdiem un pēc pieturzīmēm liekamas tikai vienu reizi katrā gadījumā. Izņēmums – pēdiņas un iekavas, kur iekšpusē, tās atverot, kā arī abpus defisēm atstarpes nav jāliek.

Raksta struktūra

Burtu izmērs

Burtu stils

Novietojums

Piezīmes

Raksta autors

vārds, uzvārds

pārstāvētā institūcija, vieta

14 pt

 

Bold/Treknraksts Regular/Parasts

Lapas augšējā kreisā stūrī

 

 

 

Galvenais virsraksts

14 pt

Caps Lock/Lielie burti, Bold/Treknraksts

Lapas centrā

 

Kopsavilkums angļu valodā (Summary)(neatkarīgi no tā vai raksts ir latviešu, vai krievu valodā)

12 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

Apjoms – līdz 1000 rakstu zīmēm

Atslēgas vārdi svešvalodā

12 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

Līdz 10 atslēgas vārdiem

Atslēgas vārdi pamatteksta valodā

12 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

Līdz 10 atslēgas vārdiem

Anotācija

 

12 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

Apjoms – līdz 1000 rakstu zīmēm

Pamatteksts

14 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

 

Apakšvirsraksts (ja tāds ir)

14 pt

Bold/Treknraksts

Lapas centrā

 

Avoti un literatūra

12 pt

Regular/Parasts

Justify/Taisnots

Kārtot alfabēta secībā.

 

Avoti un literatūra jāatzīmē ar atsauci iekavās (pilnais avotu un literatūras saraksts raksta beigās alfabēta secībā – vispirms ar latīņu alfabēta burtiem, pēc tam – ar slāvu alfabēta burtiem) Zemsvītras piezīmes izmantojamas tikai papildu paskaidrojumu sniegšanai un kārtojamas atbilstošās lappuses apakšā.

 

Tabulām, shēmām, grafikiem, diagrammām un attēliem ir jābūt melnbaltiem un novietotiem lapas centrā (burtu izmērs – 12 pt). Tiem jābūt numurētiem un ar nosaukumu. Nosaukumā jāietver atbildes uz jautājumiem: Kas? Kur? Kad?, norādot avotu.

 Piemēram:

1.tabula

PEUGEOT automobiļu cenas SIA “Lācis” 2003.gada oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.attēls. Kuģu avāriju skaits Bermudu trijstūrī no 1988. līdz 1999.gadam (Uzvārds, gads: lpp.)

 

 

PARAUGS

Vārds Uzvārds

Pārstāvētā institūcija, vieta                                                              

 

RAKSTA NOSAUKUMS

Title of the article

SUMMARY

 

  Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. Summary in foreign language. 

 Key words in foreign language: key words, key words, key words, key words, key words, key words, key words

  Atslēgas vārdi pamatteksta valodā: atslēgas vārdi, atslēgas vārdi, atslēgas vārdi, atslēgas vārdi, atslēgas vārdi, atslēgas vārdi, atslēgas vārdi.

 

Anotācija

  Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. Anotācija. 

 

 Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts (Uzvārds, gads: lpp.). Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts (Uzvārds, gads: lpp.).

 

 

 

1.attēls. Jaunieguvumu skaits Nacionālajā krājumā no 1999. līdz 2002.gadam (Uzvārds, gads: lpp.)

 

  Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. „Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts. Raksta teksts.” (Uzvārds, gads: lpp.).

  Avoti un literatūra

Noformēšanas paraugi

1 – 3 autoru grāmatas

    Uzvārds, V. (gads). Darba nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs, lappušu skaits.

Piemērs:

    Dubkevičs, L., Ķestere, I. (2003). Saskarsme. Lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 306 lpp.

 

Autoru kolektīva grāmatas

    Grāmatas nosaukums (gads). V. Uzvārds, V. Uzvārds, V. Uzvārds u.c. Izdošanas vieta: Izdevējs, lappušu skaits.

Piemērs:

   Baltijas valstu vēsture: mācību līdz. (2000). A. Maisalu, Z. Kjaupa, G. Straube u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, 222 lpp.

Monogrāfisko izdevumu sastāvdaļu norādes

Uzvārds, V. (gads) Sastāvdaļas nosaukums. No: Uzvārds, V. Monogrāfijas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs, 00.–03. lpp.

Piemērs:

      Vavilovs, N. (1979). Mendelisms un tā nozīme bioloģijā un agronomijā. No: Mendelis, G. Pētījumi par augu hibrīdiem. Rīga: Zinātne, 88.-97.lpp.

 

Seriālizdevumu sastāvdaļu norādes

        Uzvārds, I. (gads). Pētījuma nosaukums, kas publicēts periodikā. Seriālizdevuma nosaukums, Nr. 10 (58), 15. – 19.lpp.

Piemērs:

         Kočāne, S. (2001). Dabas pamatne Rīgā rada jucekli. Diena, Nr. 97, 5.– 6. lpp. 

 

Nepublicētie materiāli

      Uzvārds,V. (gads). Darba nosaukums: darba tips. Augstskola. Vieta, lpp.

Piemērs

      Kurzemniece, A. Semantiskais tīmeklis: bakalaura darbs. Latvijas Universitāte. Rīga, 77. lpp.

 

Interneta resursi

 

Uzvārds, I. (bez gada). Pētījuma nosaukums, kas publicēts tīmekļa vietnē. Pieejams: www.majaslapasnosaukums.lv[pēdējo reizi sk. 31.01.2012.].

 

Word dokumentu var lejupielādēt ŠEIT